Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija

SIA “SM Energo” paziņo, ka Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta nr. PCS/3.5.2.1.1/13/05/023 „Smiltenes pilsētas siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija” ietvaros Smiltenes pilsētas teritorijā pabeigti Smiltenes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas darbi. SIA “SM Energo” paziņo, ka Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta nr. PCS/3.5.2.1.1/13/05/023 „Smiltenes pilsētas siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija” ietvaros Smiltenes pilsētas teritorijā pabeigti Smiltenes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas darbi. Rekonstrukcijas darbu ietvaros veikta esošās sistēmas cauruļvadu nomaiņa uz cauruļvadiem ar palielinātu diametru, veikta jaunu cauruļvadu posmu izbūve, kā arī veikta sūkņu sistēmas pārbūve. Pēc rekonstrukcijas darbu pabeigšanas, veikti arī teritoriju labiekārtošanas un ielu segumu atjaunošanas darbi. Rekonstrukcijas darbu faktiskā vērtība – EUR 901 356,11 (deviņi simti viens tūkstotis trīs simti piecdesmit seši eiro 11 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.